Drodzy Mieszkańcy!
Gmina Jedwabno, tak jak większość gmin w Polsce, boryka się z codziennymi problemami. Gospodarka odpadami, wodociągi, kanalizacja to tylko niektóre z dziedzin, sprawiających trudności każdemu samorządowi. Nie mogliśmy tego tak zostawić!
W roku 2016 podjęta została decyzja o utworzeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jedwabnie. Nie była to decyzja spontaniczna. Poprzedzona została wieloma analizami, podpatrywaniem innych samorządów i czerpaniem wiedzy z ich doświadczeń. Gmina bardzo długo przygotowywała się do tego kroku. Towarzyszyły nam różne obawy, ale ostatecznie przeważyły korzyści z istnienia ZGK Sp. z o. o., które obserwowaliśmy na terenie innych gmin naszego powiatu, jak również w skali ogólnopolskiej.
Co ważne, Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jedwabnie w 100% stanowi własność Gminy Jedwabno. To jest nasza wspólna gminna Spółka, powołana do obsługi mieszkańców. Forma gminnej Spółki daje możliwość zastosowania dużo większej ilości sposobów rozwiązywania naszych problemów komunalnych, niż miała sama Gmina. Wielu działań bowiem Urząd Gminy nie mógł prowadzić, a Spółka gminna może je z powodzeniem realizować.
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jedwabnie jest jednostką odpowiedzialną za czynności związane z obsługą mieszkańców gminy w zakresie:
– zaopatrzenia w wodę,
– odprowadzania ścieków,
– zbiórki odpadów.
Ponadto ZGK Sp. z o. o. wykonuje na zlecenie Urzędu Gminy w Jedwabnie prace gospodarcze.
W przyszłości Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jedwabnie będzie brał udział w procesie gazyfikacji gminy, modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnych.
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jedwabnie tworzy kadra nastawiona na podnoszenie wiedzy i zdobywanie nowych kwalifikacji. Duży nacisk kładziony jest na udział pracowników w szkoleniach zawodowych. Utworzenie ZGK Sp. z o. o. spowodowało utworzenie nowych miejsc pracy w naszej gminie. Te nowe miejsca pracy powstały dzięki temu, iż Spółka ZGK prowadzi działalność tam, gdzie wcześniej obsługiwały gminę zewnętrzne firmy, a nasze gminne pieniądze płynęły do nich. Teraz te pieniądze pozostają w gminie Jedwabno. Zauważyć należy, że ponad 40% zatrudnionych pracowników w ZGK Sp. z o. o. finansowanych jest we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie.

GOSPODARKA ODPADAMI

Opłaty za wywóz i składowanie odpadów komunalnych nieustannie rosną. Co za tym idzie, My zwykli obywatele musimy coraz głębiej sięgać do naszych kieszeni. Czy jest sposób abyśmy płacili mniej?
Tak drodzy Państwo! Gmina Jedwabno utworzyła Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. oraz opracowała taki plan selektywnej zbiórki odpadów, który ma na celu uniknięcie podwyżki opłat za odpady komunalne. Gdyby nie działania podjęte przez Gminę Jedwabno w 2016 r. w postaci utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jedwabnie, opłata za odpady komunalne w 2017 roku wzrosłaby dla naszych gospodarstw o 5,00 zł – 10,00 zł/miesięcznie.
Wzrost opłaty za odpady komunalne w ostatnich latach, spowodowany jest większymi kosztami ponoszonymi za ich utylizowanie. Gminy zobowiązane są do osiągania określonych poziomów recyklingu wskazanych przez Unię Europejską. W 2017 r. musimy wypracować wskaźnik recyklingu w wysokości 20%, w 2018 r. – 30%, w 2019 r. – 40%, natomiast w roku 2020 – 50%. W przypadku nie uzyskania wyżej wymienionych wskaźników recyklingu na Gminę Jedwabno nałożone zostaną znaczące kary finansowe. Uszczuplą one w ten sposób nasz budżet.
Jedynym sposobem na zmniejszenie wydatków i uniknięcie kar związanych z gromadzeniem odpadów jest ich segregacja i wydzielenie surowców zdatnych do ponownego wykorzystania. W związku z tym samorząd Gminy Jedwabno utworzył Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., która zajęła się kompleksową obsługą gminy w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców oraz ma wprowadzić w życie działania zwiększające poziom segregacji.
Każdy mieszkaniec otrzymuje zestaw worków w kolorach żółtym, zielonym i niebieskim. W razie niewystarczającej ich liczby, można je pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Jedwabnie oraz w siedzibie ZGK Sp. z o. o.
Odpady odbierane są przez samochodowe śmieciarki ZGK Sp. z o. o., według wcześniej ustalonych harmonogramów. Harmonogramy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Jedwabnie, w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jedwabnie oraz na stronie internetowej www.jedwabno.pl w zakładce Zakład Gospodarki Komunalnej. Wszelkie zmiany w wywozie odpadów są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej pod adresem www.jedwabno.pl.
Nowy system odbioru odpadów jest w trakcie tworzenia. Obecnie dopracowywane są nowe rozwiązania w tej dziedzinie i wprowadzane w życie nowe pomysły, jak wylizingowanie nowego samochodu w zamian za wynajem obecnego. ZGK Sp. z o. o. zakłada osiągnięcie finalnego poziomu obsługi odbioru odpadów w roku 2018.

WODOCIĄGI, KANALIZACJA

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. obsługuje hydrofornię, zlokalizowaną w Jedwabnie przy ul. Polnej. Woda z niej dociera do mieszkańców gminy Jedwabno. Spółka ZGK zarządza prawie 73 km sieci kanalizacyjnej oraz zdalnie zarządza dziesięcioma strategicznymi dla gminy Jedwabno przepompowniami ścieków, które udało się zmodernizować w latach 2021/2022, dzięki zdobytemu dofinansowaniu w formie pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie przez ZGK Sp. z o.o.

Zadaniem Spółki jest także niezawodne realizowanie zadania z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, modernizacja i remontowanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także dążenie do zmniejszenia awaryjności na sieciach kanalizacyjnych

Od ponad dwudziestu lat działa w Jedwabnie Oczyszczalnia Ścieków. Administrowanie tym obiektem przejął również Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. Oczyszczalnia budowana była w latach 90-tych. Stan budynków i urządzeń jest zły, w wyniku intensywnej ich eksploatacji wymaga ona ciągłych remontów i inwestowania w stan techniczny.